کار با میکروسکوپ

تحقیق درباره ی کار با میکروسکوپ + دانلود فایل

جسمی با میکروسکوپ قابل مشاهده است که نور بتواند از آن عبور کند و از عدسی ها گذشته به چشم برسد به علاوه این جسم بایدآن قدر نازک باشدکه جزئیات ساختاری آن به وضوح دیده شود .

ادامه مطلب