گفتار در چيزهائيكه تيمم با آنها صحيح است

گفتار در چيزهائيكه تيمم با آنها صحيح است + دانلود فایل

مساءله 1 - چيزى كه با آن تيمم مى شود بايد عنوان صعيد يعنى روى زمين بر آن صادق باشد حال چه اين كه خاك باشد يا ماسه و يا سنگ و يا كلوخ يا زمين گچ يا آهك نپخته يا خاك قبر يا خاكى كه قبلا در تيمم استعمال شده يا خاك سرخ و كبود و رنگ هاى ديگر و هرخاك ديگرى كه عنوان زمين بر آن صادق باشد هرچند كه هنگام دست زدن به آن چيزى از آن بدست نچسبد

ادامه مطلب