آیا مولکول های آب در مقابل اصوات از خود عکس العمل نشان میدهند

آیا مولکول های آب در مقابل اصوات از خود عکس العمل نشان میدهند + دانلود فایل

آب نسبت به فكر ، موسيقي و حتي نوشته ها واكنش نشان مي دهد و اين تحقيقي است كه توسط آقاي ماسارو ايموتو كه ژاپني هستند صورت گرفته است و آقاي فرهنگ به پخش تصاويري همراه با توضيح تحقيقات آقاي ايموتو در اين فيلم مي پردازد. بنا به گفته ي آقاي فرهنگ، خانمي هم در ايران هستند به نام خانم حميده بي طرف مشابه اين تحقيقات را انجام داده اند و به نتيجه رسيده اند كه وقتي قرآن براي آب خوانده مي شود، مولوكول هاي آب زيباترين شكل را پيدا مي كنند و تحقيقات ايشان مورد تأييد جشنواره ي خوارزمي قرار گرفته است.

ادامه