نوشیدن کفیر

اگر فشارخون دارید روزی یک لیوان کفیر بنوشید