10 دسامبر

۱۰ دسامبر در تاریخ چه گذشت

روز قانون اساسی در تایلند و روز جهانی حقوق بشر رویدادها ۱۹۰۱ - اولین جوایز نوبل در سالروز مرگ آلفرد نوبل اعطا شدند.

ادامه مطلب