10 دی

۳۱ دسامبر در تاریخ چه گذشت

۱۹۲ - کومودوس امپراتور روم از سال ۱۸۰ تا ۱۹۲ میلادی به قتل رسید. ۱۶۰۰ - به موجب یک اعتبارنامه سلطنتی از سوی الیزابت اول کمپانی هند شرقی بریتانیا تاسیس شد.

ادامه مطلب