10 فوریه

۱۰ فوریه در تاریخ چه گذشت

۱۳۵۷(ه. ش) - تصویب لایحه انحلال ساواک و محاکمه وزیران توسط مجلس شورای ملی، آغاز جنگ مسلحانه بین انقلابیان با حکومت پهلوی پس از حمله گارد شاهنشاهی بهپادگان نیروی هوایی.

ادامه مطلب