12 فوریه

۱۲ فوریه در تاریخ چه گذشت

۱۸۱۸ - شیلی رسما از اسپانیا اعلام استقلال نمود. ۱۹۱۲ - با وقوع انقلاب، پویی، آخرین امپراتور چین، از سلطنت خلع شد.

ادامه مطلب