12 نوامبر

۱۲ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۹۱۸ پایان دوران سلطنت کارل یکم، آخرین پادشاه اتریش.

ادامه مطلب