13 مهر

5 اکتبر در تاریخ چه گذشت

روز کارگر در بخش‌هایی از استرالیا (۲۰۰۹) ،روز جمهوری در پرتغال و روز جهانی معلم. رویدادها ۵۷۹ - ارتش ایران به رهبری «خسرو اول» ملقب به انوشیروان، مرکب از ۴۰ هزار سوار و یکصد هزار پیاده، سرزمین سوریه را از دست امپراتوری روم خارج کرد و نزدیک به ۲۰ هزار رومی را به اسارت گرفت.

ادامه مطلب