14 دسامبر

۱۴ دسامبر در تاریخ چه گذشت

کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان با هدف محافظت و حمایت از پناهندگان و یاری رساندن در امر بازگشت یا اسکان مجدد آن‌ها در ژنو سوئیس تأسیس شد.

ادامه مطلب