15 بهمن

۴ فوریه در تاریخ چه گذشت

رویداد ۱۹۴۵ - چند ماه پیش از پایان جنگ جهانی دوم سران متفقین در کنفرانس یالتا در مورد موضوعات کلیدی جهان پس از جنگ تصمیم‌گیری کردند. ۱۹۴۹ - محمد رضا پهلوی پادشاه ایران توسط ناصر فخرآرایی در دانشگاه تهران با اسلحه گرم مورد سوء قصد واقع شد.

ادامه مطلب