15 نوامبر

۱۵ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۹۴۱: حمله آلمان نازی علیه ارتش سرخ شوروی برای تصرف مسکو.

ادامه مطلب