16 دسامبر

۱۶ دسامبر در تاریخ چه گذشت

۱۷۷۳ – گروهی از اهالی مستعمرات، چای را که طبق قانون چای بدون نمایندگی مشمول مالیات می‌شد با ریختن به بندرگاه بوستون نابود کردند تا از تخلیهٔ آن جلوگیری کنند.

ادامه مطلب