16 دی

۶ ژانویه در تاریخ چه گذشت

خاج‌شویان در میان کاتولیکها رویدادها ۱۸۳۸ - ساموئل مورس دستگاه ابداعی خود را که تلگراف نام داشت، به نمایش گذاشت.

ادامه مطلب