18سپتامبر

19سپتامبر در تاریخ چه گذشت

روز ملی شیلی رویدادها 1810 - شیلی از اسپانیا اعلام استقلال کرد. 1851 - روزنامه نیویورک تایمز پایه گذاری شد.

ادامه مطلب