18 آگوست

18 آگوست در تاریخ چه گذشت

رویدادها 1227 - چنگیز خان مغول پس از تصرف سرزمین‌هایی از چین تا حاشیه اروپا، در ۷۲ سالگی درگذشت. 1894 - دستگاه قانونگذاری فدرال آمریکا، برای سامان دادن به امور مهاجرت این کشور، «دفتر مهاجرت» ایجاد کرد.

ادامه مطلب