18 نوامبر

۱۸ نوامبر در تاریخ چه گذشت

۱۷۳۸ امضا قرارداد صلح وین میان اتریش، فرانسه و اسپانیا.

ادامه مطلب