2 دسامبر

۲ دسامبر در تاریخ چه گذشت

۱۸۰۴ - مراسم تاج‌گذاری ناپلئون بُناپارت (در تصویر) به عنوان امپراتور فرانسه در کلیسای نوتردام پاریس برگزار شد.

ادامه مطلب