2 نوامبر

۲ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۷۹۵ - دوران حکومت ۴ ساله انجمنِ گردانندگان یا دیرکتوار فرانسه، آغاز شد. ۱۸۸۹ - ایالت داکوتای جنوبی به عنوان چهلمین ایالت، به ایالات متحده آمریکا پیوست.

ادامه مطلب