2 ژانویه

۲ ژانویه در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۵۳۳ - پاپ ژان دوم به عنوان رهبر کلیسای کاتولیک برگزیده شد و تا زمان مرگش در ۸ مه ۵۳۵ در این منصب باقی ماند.

ادامه مطلب