22شهریور

22سپتامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها 1792 - اعلام موجودیت جمهوری اول فرانسه. 1862 - صدور اعلامیه آزادی بردگان در ایالات متحده امریکا. براساس این اعلامیه که توسط آبراهام لینکلن در جریان جنگ داخلی امریکا تهیه شده بود؛ کلیه بردگانی که در مناطق تحت کنترل ایالات شمالی زندگی می‌کردند از بردگی آزاد شدند. ایالات مرزی این اتحادیه با کنفدراسیون کشورهای امریکا مشمول این اعلامیه نشدند.

ادامه مطلب