24 بهمن

۱۳ فوریه در تاریخ چه گذشت

چهارشنبه خاکستر برای مسیحیان کاتولیک رویدادها ۱۶۶۰ - کارل یازدهم پنج ساله، پادشاه سوئد شد.

ادامه مطلب