24 مرداد

15 آگوست در تاریخ چه گذشت

روز استقلال کره شمالی و کره جنوبی (1945)، هند (1947) و کنگو(1960) رویدادها 1914– آبراه پاناما برای آمدوشد گشایش یافت و از طریق باریکهٔ پاناما، میان‌بری را برای گذر از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام فراهم کرد. 1947 - هند از بریتانیا استقلال یافت و بخشی مسلمان‌نشین از آن به نام پاکستان جدا شد.

ادامه مطلب