25شهریور

16 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها 1824 - شارل دهم پس از مرگ لویی هجدهم به تخت سلطنت فرانسه تکیه زد، وی تا زمان انقلاب ژوئیه در سال ۱۸۳۰ پادشاه فرانسه بود. 1908 - شرکت خودروسازی جنرال موتورز توسط «ویلیام سی. دورانت» و با ادغام دو شرکتبیوک و اولدزومبیل، تأسیس شد. 1931 - عمر مختار فرمانده لیبیایی‌ها در مقابل نیروهای ایتالیایی، پس از شکست‌درآخرین‌نبرد وسپس محاکمه در دادگاه نظامی ایتالیایی اعدام شد.

ادامه