25 بهمن

روز والنتاین رویدادها ۱۸۷۶ - ثبت اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل (در تصویر).

ادامه مطلب