26شهریور

17سپتامبر در تاریخ چه گذشت

روز قاون اساسی در امریکا رویدادها 1941 – پس از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین و برکناری رضا شاه از سلطنت، فرزند وی محمدرضا پهلوی، با ادای سوگند در مجلس (در تصویر)، پادشاهایران شد. 1944 – نبرد آرنهم به عنوان بخشی از عملیات مارکت گاردن، در طرح مشترکامریکا-بریتانیا، برای دور زدن خط دفاعی المان نازی در سراسر رود راین و ورود به آلمان از طریق هلند آغاز شد، این نبرد با پیروزی آلمان پایان یافت.

ادامه مطلب