26 فوریه

۲۶ فوریه در تاریخ چه گذشت

۱۸۴۸ - با سقوط پادشاهی لویی فیلیپ، جمهوری دوم فرانسه برپا شد. ۱۸۸۵ - معاهده برلین طی کنفرانس برلین منعقد شد که طبق آن آفریقا میان استعمارگران اروپایی تقسیم شد.

ادامه مطلب