27 دی

۱۷ ژانویه در تاریخ چه گذشت

۱۷۷۳ - جیمز کوک و افرادش به عنوان نخستین گروه دریانوردان اروپائی مدار جنوبگان را پشت سر گذاشتند.

ادامه مطلب