28شهریور

19ستامبر در تاریخ گذشت

رویدادها 1551 - هانری سوم پادشاه فرانسه در این روز متولد شد. او آخرین فرد از دودمان والووهوا بود که به سلطنت رسید؛ چون فرزندی نداشت پس از او حکومت به شاخهٔ دیگری از خاندان به نام بوربون ها رسید که تا هنگام انقلاب کبیر فرانسه حکومت را در دست داشتند. 1796 - جرج واشنگتن نخستین رئیس جمهور امریکا، نطق تودیع خود را به طبع رساند و در آن، از مردم خود خواست تا در منازعات جهانی بیطرف بمانند و از هرگونه اتحاد پایدار و بغرنج بااروپا بپرهیزند.

ادامه مطلب