28 آبان

۱۹ نوامبر در تاریخ چه گذشت

۱۹۴۲ آغاز جنگ تونس با حمله نیروهای آمریکا و انگلیس به این کشور.

ادامه مطلب