28 مرداد

19 آگوست در تاریخ چه گذشت

رویدادها 1919 - افغانستان از بریتانیا استقلال یافت. 1953 - دولت ملی‌گرای محمد مصدق (در تصویر) طی کودتای 28 مرداد توسط نیروهای وفادار به محمدرضا پهلوی در ارتش شاهنشاهی ایران و با پشتیبانی

ادامه مطلب