3شهریور

25 آگوست در تاریخ چه گذشت

رویدادها 1609 – گالیلئو گالیله دانشمند ایتالیایی، نخستین تلسکوپ خود را برای قانون‌گذاران ونیزی به نمایش گذاشت. 1814 – کتابخانه ملی کنگره آلمان در واشنگتن دی زی، توسط نیروهای بریتانیا تخریب شد.

ادامه مطلب