3مهر

25سپتامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها 1396 - ارتش بایزید یکم ، سلطان عثمانی در جنگ نیکوپولیس در نزدیکی رودخانهٔ دانوب در نیکوپول بلغارستان کنونی، ارتش زیگیزموند امپراتور مقدس رم را شکست داد و به این ترتیب آخرین جنگ صلیبی در قرون وسطی به نفع امپراتوری عثمانی به پایان رسید.

ادامه مطلب