3 دسامبر

۳ دسامبر در تاریخ چه گذشت

۱۶۷۴ – ایجاد شهر شیکاگو در کنار دریاچه میشیگان توسط کشیشی فرانسوی به نام «مارکت».

ادامه مطلب