30مهر

22 اکتبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۳۹۹ -در زمان حکومت یزدگرد یکم رابطه میان ایران و روم شرقی به بخش نوی رسید و دو کشور در حل مسائل درونی یکدیگر را یاری می‌رساندند. ۱۹۳۸- نخستین ماشین فتوکپی با نام زیراکس ساخته شد.

ادامه مطلب