4 شهریور

26 آگوست در تاریخ چه گذشت

رویدادها 1071 - ترکان سلجوقی به فرماندهی آلپ ارسلان در نبرد ملازگرد، امپراتوری روم شرقی (بیزانس) را شکست دادند و امپراتور رومانوس چهارم، به بند کشیده شد.

ادامه مطلب