4 ژانویه

۴ ژانویه در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۸۳۸ - بابک خرمدین به دست معتصم، خلیفه عباسی در سامرا اعدام شد. ۱۸۹۶ - یوتا به عنوان چهل و پنجمین ایالت به ایالات متحده آمریکا پیوست.

ادامه مطلب