5 ژانویه

۵ ژانویه در تایخ چه گذشت

۱۹۶۸ - با به قدرت رسیدن الکساندر دوبچک، دوره‌ای از گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی موسوم به بهار پراگ در چکسلواکی آغاز شد که تا ۲۰ اوت

ادامه مطلب