7 آذر

۲۸ نوامبر در تاریخ چه گذشت

روز شکرگزاری در آمریکا رویدادها ۱۹۶۰ - استقلال موریتانی از فرانسه.

ادامه مطلب