7 سپتامبر

7 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

روز استقلال در برزیل رویدادها 70- تیتوس امپراتور روم، مقاومت مدافعان یهودی اورشلیم را پس از یک محاصره طولانی، درهم شکست و پرستش گاه اورشلیم را ویران کرد.

ادامه مطلب