7 شهریور

29 آگوست در تاریخ چه گذشت

رویدادها 1533 - آتاهوالیا امپراتور اینکاها، توسط «فرانسیسکو پیزارو» که از سوی دولت اسپانیا ماموریت تصرف اراضی آمریکای جنوبی و انتقال طلای آنجا را به اسپانیا داشت، کشته شد و به این ترتیب امپراتوری اینکا نیز از بین رفت.

ادامه مطلب