8 دی

۲۹ دسامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۹۱۱ - سون یات سن با خلع پویی، آخرین امپراتور دودمان چینگ، خود را اولین رئیس جمهور چین خواند.

ادامه مطلب