drug

آیا مُسکن ها می فهمند که کجای بدن ما درد می کند؟

آیا مسکن ها می فهمند که کجای بدن ما درد گرفته و به تسکین درد آن قسمت اقدام میکنند؟ مُسکن های زیادی در بازار دارویی هستند که در هنگام درد پزشکان ارجاعاتی به آن ها میدهند مثلا بعضی از مُسکن ها برای دل درد بعضی ها برای سر درد و حتی مُسکن های تخصصی تری هم وجود دارد مثلا مسکن های عضلانی که در میان ورزشکاران طرفداران زیادی دارد.

ادامه مطلب