stack

تحقیق درباره ی stack + دانلود فایل

برای شروع یک تعریف مختصر از استک می کنم . استک یا پشته ذخیرگاه ی یکطرفه است به این معنا که اطلاعات فقط از یک طرف می تواند وارد شود و مسلماً از همان طرف هم خارج می شود پس اطلاعاتی که آخر می آیند زودتر خارج می شوند.

ادامه مطلب